Skip to main content
Skip table of contents

27-01-2023 - Versie 2023-02

Bekijk hier de opname van deze Easy update: https://easyflex.webinargeek.com/watch/replay/1948979/a5badc62a80b78c95d8d155849d5a762/


Belangrijke mededelingen

WAZO-uitkering valt onder pensioengevend loon StiPP: betaal zelf de WAZO uitkering door voor een juiste pensioenaanlevering

Onlangs werd dit nieuwsbericht gepubliceerd op de website van StiPP (ABU en NBBU publiceerden een soortgelijk artikel), waarin StiPP bevestigt dat de WAZO uitkering onder het pensioengevend loon valt. Op het moment dat de WAZO uitkering door de werkgever wordt uitbetaald en het StiPP pensioen bij de medewerker aan staat, wordt de pensioenpremie over deze uitkering automatisch berekend tijdens de verloning in Easyflex. Echter op het moment dat de WAZO uitkering door UWV wordt uitbetaald aan de medewerker, wordt er uiteraard geen pensioenpremie afgedragen en vindt er ook geen aangifte van werknemersgegevens richting StiPP plaats. StiPP geeft in het nieuwsbericht aan hoe je alsnog de juiste gegevens bij StiPP dient aan te leveren. De informatie is echter beperkt en wij lopen tegen een aantal problemen aan; onder andere met betrekking tot de bepaling van de 'gebruikelijk verloonde uren uren', de inhouding van de pensioenpremie op het loon van de werknemer terwijl je geen verloning doet en bijvoorbeeld de VCR rekensystematiek waarmee je te maken kunt hebben op het moment het loon van de werknemer hoger is dan het maximum pensioengevend uurloon. Wij hebben onze vraagstukken voorgelegd aan StiPP, ABU en NBBU maar de gegeven antwoorden zijn ontoereikend. Wij kunnen in onze software dus niet faciliteren om de juiste pensioengegevens te berekenen én aan te leveren bij StiPP als je geen verloning doet. Daarom adviseren wij om de WAZO-uitkering zelf door te betalen aan de werknemer, zodat de inhouding van de pensioenpremie en de aanlevering van de werknemersgegevens automatisch geregeld wordt vanuit de verloning.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Actuele loon- en tariefafspraken toepassen in reeds gevulde urendeclaraties

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 538303

Indien met terugwerkende kracht een loon- en tariefafspraak moet worden toegepast, was het nodig om de declaratie te herstellen en alle uren opnieuw in te vullen of zelf per urenregel het uurloon aan te passen. Vanaf nu wordt het vergemakkelijkt. In de urendeclaratie bij de knop 'Declaratie herstellen' is een nieuwe optie bijgekomen genaamd 'Actuele loon- en tariefafspraken toepassen'. Zodra er met terugwerkende kracht een loon- en tariefafspraak moet worden toegepast, worden de lonen en tarieven in de declaratie bijgewerkt zonder dat je de eventueel reeds ingevulde uren hoeft te verwijderen. Bekijk voor meer uitleg de pagina-informatie van 'Urendeclaraties' waar ook een voorbeeld is uitgeschreven in het geval er reeds is verloond. Ter verduidelijking: er verandert niets aan de werkwijze van corrigeren maar het verwerken van de opboeking wordt makkelijker.

Standaard worden alleen operationele looncomponenten getoond

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 539358

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' worden vanaf nu standaard alleen de operationele looncomponenten getoond. Indien je alle looncomponenten wil zien, dan vink je de checkbox 'Toon alle looncomponenten' aan. Elke keer dat het scherm opnieuw wordt geopend, staat de checkbox uit.

Inzichtelijk bij welke werkmaatschappij de licentie is toegekend aan medewerker

Module: Beheer
Onderdeel: Medewerkers
Melding: 538735

In 'Beheer > Medewerkers' staan alle geregistreerde medewerkers. In geval van samenwerkende werkmaatschappijen is het vanaf nu mogelijk om in te zien in welke werkmaatschappij de licentie is toegekend. Door met de cursor te hoveren op de betreffende medewerker wordt een informatieregel getoond.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost

Vastleggen geboorteverlof na intrekken eerder vastgelegd geboorteverlof

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 539364

Als je bij een flexwerker aanvullend geboorteverlof wilde vastleggen met een zelfde bevaldatum als een eerder vastgelegde én ingetrokken melding, dan kreeg je een onterechte foutmelding. Dit probleem is opgelost. De intrekking moet wel verzonden zijn alvorens er opnieuw aanvullend geboorteverlof met dezelfde bevaldatum kan worden vastgelegd.

Datum vergoeding/inhouding komt voor aanvang plaatsing/contract te staan

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 538405

Wanneer een vergoeding/inhouding wordt toegepast in een urendeclaratie kon het voorkomen dat de datum van deze vergoeding/inhouding voor de aanvang van de plaatsing of het contract kwam te staan. Dit is opgelost en zal niet meer voorkomen.

EF2GO

Filter op 'niet ingepland'

Module: Planning
Onderdeel: Paneel rechts
Melding: 3774

Er is een nieuwe filteroptie toegevoegd waarmee het mogelijk is om flexwerkers die reeds zijn ingepland uit te filteren, of middels matching te zien hoeveel procent de flexwerker al is ingepland op een andere dienst.

Tonen van begin- en einddatum van herhaaldienst

Module: Planning
Onderdeel: Planbord
Melding: 3892

Wanneer er een dienst is aangemaakt met een herhaalpatroon is het nu mogelijk om te zien wat de start- en einddatum is van de dienst en van de ingeplande flexwerker. Dit kan door op het herhaalicoontje te hangen met je muis, je krijgt dan een tooltip met de informatie te zien. Daarnaast kun je bij het bewerken van een dienst nu ook de begindatum zien in de modal die getoond wordt.

Uitbreiding push notificatie templates

Module: Beheer
Onderdeel: Push notificatie templates
Melding: 3966

De templates voor push notificaties (zichtbaar in de EF2GO app) zijn uitgebreid met meer mergevelden en talen. Ga naar 'Beheer > Push notificatie templates' om de templates aan te passen en meerdere talen toe te voegen. Wanneer bij de flexwerker een voorkeurstaal anders dan Nederlands is ingesteld zal automatisch de template in deze taal worden gestuurd indien aanwezig. Indien de template niet aanwezig is in de voorkeurstaal wordt de notificatie in het Engels verstuurd.

Wil je meer informatie over de EF2GO app? Neem dan contact op via sales@easyflex.nl

Vergoedingen zichtbaar in het overzicht tijdsregistratie urendeclaraties

Module: Urendeclaraties
Onderdeel: Urenoverzicht
Melding: 2385

Maak je gebruik van tijdsregistratie urendeclaraties? Dan zijn vanaf nu in het overzicht 'Urendeclaraties' ook voor de tijdsregistratie urendeclaraties de vergoedingen zichtbaar.

Tijdsregistratie declaraties: tarief tonen aan de relatie

Module: Urendeclaraties
Onderdeel: Tijdsregistratie urendeclaraties
Melding: 4040

In de tijdsregistratie declaraties wordt vanaf nu het tarief getoond aan de relatie. Aan de intercedent en de flexwerker wordt nog steeds het uurloon getoond. Wil je niet dat het tarief getoond wordt aan de relatie gebruiker? Wijzig dan de instelling 'Tarieven zijn zichtbaar voor deze gebruiker' in de gebruikersinstellingen naar 'Nee'.

Cao tool: berekening waarde vergoedingen met eenheid uur aangepast

Module: Beheer
Onderdeel: Cao tool
Melding: 4080

Wanneer in een cao een vergoeding was toegevoegd met de eenheid uur en een waarde 'gewerkte uren x waarde' of 'gewerkte uren' werd standaard een waarde van gewerkte uren x waarde in minuten of 1 minuut per uur toegekend. Dit is nu aangepast naar gewerkte uren x waarde in uren of 1 uur per uur.

Inschrijving via koppeling met status 'gegevens niet aanwezig'

Module: Inschrijvingen
Onderdeel: Inschrijvingen
Melding: 3872

Naast de reguliere processen in EF2GO is het mogelijk een inschrijving te doen via de GraphQL API met de operatie 'saveCandidate'. Met deze operatie wordt een inschrijving aangemaakt met de status 'Gegevens aanwezig'. Vanaf nu is het ook mogelijk via de GraphQL API een inschrijving aan te maken met de status 'Gegevens niet aanwezig', gebruik hiervoor de nieuwe operatie 'saveCandidateRequest'. Wanneer met deze operatie een inschrijving wordt aangemaakt heeft deze de status 'Gegevens niet aanwezig'. De kandidaat krijgt automatisch een e-mail met een link om de gegevens aan te leveren. Het is mogelijk om een inschrijfformulier mee te geven in de operatie (optioneel). Wanneer geen inschrijfformulier wordt meegegeven wordt de standaard inschrijving gebruikt. Zie voor meer informatie het handboek web- en dataservice: https://easyflex.atlassian.net/wiki/spaces/WEBDATAKLNT/ of neem contact op via koppelingen@easyflex.nl.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.