Skip to main content
Skip table of contents

17-09-2020 - Versie 2020-19


Belangrijke mededelingen

Signaleringen voor StiPP pensioen verbeterd

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Signaleringen
Melding: 533647 + 532241

Signaleringen met betrekking tot StiPP-advies worden weer conform de richtlijnen van StiPP gesignaleerd. Vanaf heden is het uitgangspunt de aftrekposten zoals deze in Easyflex zijn vastgelegd. Concreet houdt dit het volgende in:

1. Bij flexwerkers die vervroegd basispensioen hebben, werd niet gesignaleerd op terugval naar 'Geen pensioen’. Dit is verbeterd.
2. Bij flexwerkers die vervroegd pluspensioen hebben, werd niet gesignaleerd op terugval naar 'Geen pensioen’. Dit is verbeterd.
3. Bij flexwerkers die vervroegd pluspensioen hebben, werd niet gesignaleerd op terugval naar 'Basispensioen’. Dit is verbeterd.
4. Bij flexwerkers die het recht op pensioen verliezen omdat zij een jaar of langer niet gewerkt hebben, werkte de signalering niet als de flexwerker op óf na de ingangsdatum van het pensioen niet meer gewerkt heeft. Dit is verbeterd.
5. Bij flexwerkers die vervroegd basispensioen hebben, werd niet altijd na 52 weken gesignaleerd op 'Pluspensioen'. Dit is verbeterd.
6. Als binnen de referteperiode de onderbreking langer dan 52 weken is, begint bij flexwerkers de telling voor de referteperiode opnieuw. Dit is verbeterd. Er is geen terugvaltermijn meer in de referteperiode.

Vrijwel alle (nieuwe) signaleringen hebben derhalve betrekking op het vervallen van het recht op pensioen. Het gaat dan voornamelijk om flexwerkers die al lange tijd uit dienst zijn en niet meer gewerkt hebben vanaf het moment dat zij het recht op pensioen zijn verloren. We raden dan ook aan om in het overzicht 'Signaleringen' naast het pensioen ook te kiezen voor de filterinstelling 'personen met plaatsing en/of contract'. Daarbij is het goed om te weten dat flexwerkers met een voorlopig afgesloten plaatsing worden meegenomen in de signaleringen. Advies is dan ook om plaatsingen definitief af te sluiten. 

Ter verduidelijking hebben we in onze FAQ een extra uitleg gegeven over de nieuwe StiPP-signaleringen.

Let op: dit zal dus direct effect hebben op de resultaten van het overzicht 'Signaleringen' waarbij wordt gesignaleerd op pensioen. Hierdoor is het mogelijk dat er (nieuwe) signaleringen worden getoond die voorheen niet gesignaleerd werden. Als dit het geval is, kun je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratiesignaleringen' tijdelijk kiezen voor 'Waarschuwen' in plaats van 'Blokkeren' om ervoor te zorgen dat de verloning niet stagneert.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Flexwerkers waarbij het BSN is verwijderd komen niet meer in een nulaanlevering van de loonaangifte

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 530101

Het is i.v.m. de AVG mogelijk om bij een flexwerker zonder actieve plaatsing het BSN nummer te verwijderen. Het BSN wordt dan geheel uit Easyflex verwijderd. Echter, als er daarna bijvoorbeeld een correctie plaatsvindt maar er wordt voor de flexwerker zelf niets herrekend, dan komt deze persoon zonder BSN in een nulaanlevering van de loonaangifte. Vanaf nu komt de flexwerker waarbij het BSN is verwijderd niet meer in een nulaanlevering. Je krijgt deze melding ook te zien zijn als het BSN daadwerkelijk wordt verwijderd. Advies blijft om het BSN pas te verwijderen als de inkomstenverhouding is beëindigd.

Overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein' toont vanaf nu correcte uren bij meerdere inkomstenverhoudingen

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkomingen loondomein
Melding: 533592

Indien er sprake was van meerdere inkomstenverhoudingen bij een flexwerker, werd bij allebei de inkomstenverhoudingen het totaal aantal uren getoond. Dit is gewijzigd. Indien er meerdere inkomstenverhoudingen vastliggen, wordt nu het aantal uur getoond wat hoort bij de inkomstenverhouding.

Leveringswijze in plaatsingen voortkomend uit overzicht 'Uitbetalen reserveringen' kan worden aangepast

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsingen
Tabblad: Werk en personeel
Melding: 533727

In versie 2020-15 is meegenomen dat je de leveringswijze in de plaatsing kunt aanpassen zolang er nog niet is verloond. Dit was echter nog niet mogelijk bij plaatsingen die voortkomen uit het overzicht 'Uitbetalen reserveringen’. Deze plaatsingen krijgen automatisch de leveringswijze 'Uitzendwerk'. Voor sommige werkmaatschappijen leverde dit bij verloning van de eindafrekening de foutmelding 'Verloning niet uitgevoerd. Het betreft een verloning voor een payroller, maar er is geen plaatsing met leveringswijze 'Payroll’ vastgelegd' op. Vanaf nu kun je, zolang de declaratie nog niet is verloond, ook de leveringswijze in plaatsingen die voortkomen uit overzicht 'Uitbetalen reserveringen' wijzigen van 'Uitzendwerk' naar 'Payroll'.

Berichtgeving bij afgekeurde arbeidsongeschiktheidsmelding

Module: Beheer / Backoffice
Onderdeel: Berichtgeving / Arbeidsongeschiktheid
Melding: 528281

In 'Beheer > Berichtgeving' kun je 'Ontvangen arbeidschiktheids- en reflex-hersteldmeldingen' instellen. Als dat is gedaan, ontvang je vanaf nu een bericht als Digipoort of het UWV de verzonden arbeidsongeschiktheidsmelding heeft afgekeurd en krijg je te zien waar je de reden van de foutmelding kunt terugvinden.

Extra check op soort plaatsing bij signaleringsdatum in overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Aanbod vaste arbeidsomvang
Melding: 532986

Het overzicht krijgt een extra controle dat de laatste periode binnen een signalering inderdaad een oproepovereenkomst/job is teneinde onterechte signaleringen te voorkomen.

Opgelost

Vakantiedagen worden niet uitbetaald als vakantiegeld in reserveringsschema geen percentage heeft. Dit is opgelost. 

Module: Frontoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 532869

Als je in het reserveringsschema bij vakantiegeld voor 'Niet toepassen' had gekozen, werden de vakantiedagen niet uitbetaald. Dit is opgelost. 

Na toepassing anoniementarief was het niet mogelijk om een nieuwe situatie vast te leggen en loonheffingskorting toe te passen.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal - sociaal
Melding: 533159

Na het toepassen van het anoniementarief bij een flexwerker was het niet mogelijk om bij 'Gegevens voor loonopgave' een nieuwe situatie vast te leggen waarbij loonheffingskorting wordt toegepast. Dit is nu opgelost, er kan een nieuwe situatie vastgelegd worden met loonheffingskorting. De ingangsdatum van de situatie dient uiteraard te liggen na de datum van de laatst verloonde dag.

De volgorde van de declaratieregels voor feestdagen zorgde voor verschillend gedrag bij het berekenen van de belaste kosten. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 533054

De volgorde van de declaratieregels voor feestdagen zorgde voor verschillend gedrag bij het berekenen van de belaste kosten. Bijvoorbeeld: als je in declaratie 1 een feestdag hebt op maandag plus normale uren op dinsdag en in declaratie 2 een feestdag hebt op dinsdag plus normale uren op maandag, dan was er een verschil in belaste loonkosten. Dit is opgelost.

Bij kopiëren van een aanvraag werd het veld 'Cao schaal' niet gekopieerd. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Aanvragen
Tabblad: Relatie
Melding: 533492

Bij het kopiëren van een aanvraag werd het veld 'Cao schaal' bij het tabblad 'Relatie' niet gekopieerd. Dit is opgelost.

Bijlagen in urendeclaratie kunnen bewerkt worden na verloning. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 533092

Wanneer in een urendeclaratie een bijlage werd toegevoegd waarbij gekozen is voor een andere kostenplaats dan in de plaatsing is vastgelegd, was het na verloning mogelijk nieuwe bijlagen aan de declaratie toe te voegen. Daarnaast was de oorspronkelijke bijlage niet meer zichtbaar. Dit is opgelost.

EF2GO

Mogelijkheid om 'collectief' benaderen in de beheerinstelling te activeren 

#1165
In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Communicatie' kun je aangeven dat je bij het inschrijven en aanmelden van een flexwerker de communicatie middelen standaard instelt op collectief. 


Controlelijst accorderen beschikbaar

#1102
Bij het accorderen van een plaatsing zal er voortaan eerst een controlelijst getoond worden waarop waarschuwingen en problemen getoond worden.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.