Skip to main content
Skip table of contents

11-03-2021 - Versie 2021-05


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Wijzigingen in VCR als in loontijdvak alleen loon bijzondere beloningen uit witte tabel wordt uitbetaald

Module: Frontoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 329982

Wanneer een flexwerker aan het begin van het jaar alleen een uitbetaling kreeg van reserveringen uit een oude sectorrisicogroep (dus geen andere uitbetaling heeft van loon), werd in het daaropvolgende loontijdvak met een nieuwe sectorrisicogroep niet de juiste VCR-berekening toegepast. Het duidelijkst was dit te zien in 'Overzicht premies en grondslagen'. Dit is opgelost.

Vanaf nu worden er conform het handboek 'Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen' van de Belastingdienst geen sociale verzekeringspremies meer berekend in geval er sprake is van alleen loon bijzondere beloningen (zoals een eindafrekening). Zodra er in hetzelfde loonjaar weer een tijdvak volgt met loon uit witte tabel, zal VCR weer worden toegepast en wordt het loon uit bijzondere beloningen hieraan toegevoegd tot aan het maximum premieloon.

Eerdere foute situaties/berekeningen kunnen worden herrekend met het overzicht 'Herrekenen verloningen'. 

Nieuwe inkomstenperiode in loonaangifte bij wijzigen contractindicaties

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 533229

Indien een of meer van de indicaties ‘indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd”, ’indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst’ en/of ‘indicatie oproepovereenkomst’ wijzigen dan wordt er binnen het aangiftetijdvak van de loonaangifte een nieuwe inkomstenperiode aangemaakt.

Overzicht 'Loonbeslagen' toont weer alle actieve loonbeslagen in gekozen tijdvak

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Loonbeslagen
Melding: 535286

Wanneer er bij het overzicht 'Loonbeslagen' werd gekozen voor het tijdvak 'Actieve loonbeslagen in tijdvak' werd er gekeken welke loonbeslagen een startdatum hadden die precies gelijk was aan het tijdvak van het aangemaakte overzicht. We hebben dit aangepast. Vanaf nu worden alle loonbeslagen weergegeven op het overzicht die actief zijn in het tijdvak dat is geselecteerd. Het resultaat van het overzicht kan hierdoor groter zijn dan voorheen.

Opgelost

De tag ‘Saldo correcties voorgaand tijdvak’ werd niet gevuld in de loonaangifte van periode 2 of februari waardoor het te betalen bedrag incorrect kan zijn, dit is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangiften
Melding: 535292

In de tweede loonaangifte van 2021, periode 2 of februari, werd in geval van correcties voor periode 1 of januari de tag ‘Saldo correcties voorgaand tijdvak’ niet gevuld. Hierdoor bleef op het pdf bestand van de loonaangifte en ‘Overzicht loonaangifte (historisch) de regel ‘Correcties voor het tijdvak’ leeg met als gevolg dat het te betalen bedrag niet correct werd weergegeven.
Dit is opgelost. Loonaangiftes die vanaf 12 maart aangemaakt en verzonden worden zijn weer volledig en het correcte bedrag van de correctie en te betalen wordt op de pdf weergegeven.

Reeds aangemaakte en verzonden loonaangiftes van periode 2 of februari worden zo snel mogelijk door Easyflex gecorrigeerd en opnieuw verzonden. Hier wordt geen nieuwe pdf van de loonaangifte voor gemaakt. Om te zien wat het correcte te betalen bedrag voor periode 2 of februari is kun je het overzicht ‘Loonaangifte (historisch)' aanmaken.

Nieuwe ingangsdatum bij BTW Nederland 0% wordt weer meegenomen in de journaalpost verkopen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Journaalpost verkopen
Melding: 535225

Wanneer er op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie' bij de BTW codes een nieuwe ingangsdatum was gekozen met daarin een afwijkende BTW code voor BTW Nederland 0%, dan werd bij de journaalpost verkopen alsnog gekeken naar de eerste ingangsdatum van het jaar. De nieuwe ingangsdatum werd overgeslagen. Dat hebben we opgelost. Vanaf nu wordt er ook gekeken naar de nieuwe ingangsdatum die hier is gekozen voor het toepassen van de BTW code voor BTW Nederland 0% in de journaalpost verkopen.

In sommige gevallen kon de e-factuur niet aangemaakt worden 

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Facturen relaties
Melding: 535257

Bij het aanmaken van een e-factuur via het overzicht 'Facturen relaties' kon het voorkomen dat deze niet werd aangemaakt bij een bepaald OIN nummer in combinatie met voorloopnullen. Dit is opgelost. De e-facturen kunnen voor dit betreffende OIN nummer via het overzicht weer aangemaakt worden. 

Missende kolommen bij kopiëren van gegevens naar klembord vanuit scherm Transitievergoeding

Module: Frontoffice
Onderdeel: Transitievergoeding
Melding: 535195

Vanuit het scherm 'Frontoffice > Transitievergoeding' kun je de gegevens van 'Dienstverbanden' en 'Gewerkte weken' kopiëren naar klembord. Bij het plakken van de gegevens in een ander programma bleek dat sommige kolommen ontbraken of dubbel waren. Dit is opgelost. De gegevens zoals te zien zijn in Easyflex worden nu volledig gekopieerd.

Knop 'Bewerken kenmerkende eigenschappen' bij 'Profielschets' is weer zichtbaar

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Profielschets
Melding: 535007

Bij de flexwerker in het tabje 'Profielschets' is er de mogelijkheid om kenmerkende eigenschappen toe te voegen die zijn vastgelegd in 'Beheer > Selectietabellen'. De knop 'Bewerken kenmerkende eigenschappen' was echter vrijwel niet zichtbaar. Dit is opgelost.

EF2GO

Mogelijkheid om meerdere e-mailtemplates vast te kunnen leggen

#102

Vanaf nu is het mogelijk om verschillende e-mailtemplates te gebruiken voor de flexwerker en de relatie bij het versturen van een herinnering urendeclaraties. De bestaande template is gekopieerd voor de relatie en kan desgewenst worden aangepast. Wanneer de template niet wordt aangepast, zullen de flexwerker en de relatie dus dezelfde e-mail blijven ontvangen.

Vanaf nu is het mogelijk meerdere e-mailtemplates vast te leggen voor aanmeldingen, inschrijvingen en ondertekenen. Ga naar 'beheer > e-mailtemplates' om een nieuwe template aan te maken.

Inschrijving/aanmelding:

Indien is gekozen voor het aanmelden van gegevens door de flexwerker, is er nu een keuzelijst waarmee een afwijkende template kan worden gekozen.

Ondertekenen:

Bij de derde stap zit boven de teksteditor een keuzelijst om een template te kiezen. De gekozen template is in dit geval een uitgangspunt. Het is mogelijk daarna nog aanpassingen te doen in de e-mail. Aanpassingen die hier worden gedaan gelden alleen voor de betreffende e-mail en worden niet opgeslagen in de template.

E-mail naar de gebruiker wanneer er een nieuwe factuur beschikbaar is

#451

Vanaf nu wordt er een e-mail verstuurd naar de gebruiker als er een nieuwe factuur klaarstaat. Deze e-mail wordt verstuurd als dit is ingesteld. Om het verzenden van de e-mail bij nieuwe facturen aan te zetten, ga je naar mailings > 'automatische email bij nieuwe factuur' en kies daar voor actief.

Zorg er daarnaast voor dat je bij de gebruiker het vinkje 'Mag facturen inzien' aan hebt staan.

Tussenvoegsel contactpersoon werd niet getoond bij veld 'Naam' bij ondertekening

#481

Bij het aanbieden van een document ter ondertekening, werd in het veld 'naam' bij de contactpersoon van een ralatie het tussenvoegsel niet getoond. Dit is nu opgelost.

Aangepaste controlelijsten voor ZZP of doorlenen

#532

Bij het aanmaken van een plaatsing voor ZZP of doorlenen werden meer controles uitgevoerd dan nodig. Hierdoor werden soms onterecht blokkerende meldingen gegeven. De controles zijn aangepast zodat nu de correcte controles worden uitgevoerd.

Vaste medewerkers kunnen gebruikmaken van urendeclaraties in EF2GO

#552

Vanaf nu kunnen vaste medewerkers ook gebruikmaken van urendeclaraties in EF2GO.

Deze worden getoond als het tonen van vaste medewerkers aan staat in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > algemene instellingen > overige'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.