Skip to main content
Skip table of contents

06-08-2020 - Versie 2020-16


Recente ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen

12-08-2020 Fout dat nominatieve gegevens niet aansluiten met collectieve gegevens in loonaangifte opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loonaangifte
Melding: 533571 

Op het moment er na 26 niet gewerkte weken een einde inkomstenverhouding wordt verstuurd wordt het bijbehorende nominatieve loon (indien aanwezig) in die periode niet meer aangegeven. Het collectieve deel van de aangifte is wel correct. Doordat het loon in het nominatieve deel niet aangegeven wordt, ontstaat het verschil tussen het collectieve en het nominatieve deel

Dit is opgelost en alle loonaangiftes die vanaf nu aangemaakt en verzonden worden hebben dit probleem niet meer. De fouten in de reeds verzonden loonaangiftes worden gecorrigeerd in de volgende loonaangifte.

12-08-2020 Documenten in documentenarchief flexwerker werden niet altijd geladen. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Documenten > Archief
Melding: 533657

Het kon voorkomen dat de documenten in het documentenarchief (Flexwerker > Documenten > Archief) niet altijd geladen werden op het moment je het tabblad opende. Dit is opgelost.

07-08-2020 Declaraties 'vaste medewerker' weer te openen

Wanneer het debiteurnummer bij de relatie ontbrak, was het niet mogelijk de declaratie van de 'vaste medewerker' te openen. Dit is opgelost.

07-08-2020 Aanvraag aanvullend geboorteverlof weer mogelijk

Bij de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof kon er een foutmelding ontstaan na het versturen. Dit is opgelost.


Belangrijke mededelingen

Verbeteringen signaleringen voor StiPP pensioen uitgesteld

In versie 2020-15 is aangegeven dat in deze versie diverse verbeteringen zouden worden doorgevoerd t.b.v. de signaleringen voor StiPP-pensioen. Dit is tot nader bericht uitgesteld.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Opgelost

Met het met terugwerkende kracht beëindigen van een inkomstenverhouding voor een payroller waren loongegevens niet compleet. Dit is opgelost.

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 533368

Op het moment dat er een inkomstenverhouding van een payroller wordt beëindigd met een datum in periode waar al loonaangifte voor is gedaan, was het Loon SV en Loon LB in de tijdvakcorrectie van de nieuwe loonaangifte niet gelijk aan die van de oorspronkelijke loonaangifte. Dit veroorzaakte een verschil tussen de collectieve en nominatieve gegevens in de loonaangifte. Dit is opgelost.

Contractindicaties tbv lage ww-premie bij aanvang dienstverband met contact voor onbepaalde tijd werden niet goed bepaald. Dit is opgelost.

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonaangiften / Loonspecificaties
Melding: 533462

Op het moment een flexwerker halverwege een aangiftetijdvak gestart is met werken en direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder oproep heeft kregen, werden de contractindicaties die horen bij deze situatie niet goed bepaald. Hierdoor sloten de contractindicaties niet aan op de toegepaste ww-premie. Dit is opgelost.

Reeds verloonde periodes kunnen als volgt gecorrigeerd worden:
1. De flexwerker herrekenen met het overzicht ‘Herrekenen verloningen’
Met deze optie wordt de flexwerker voor de loonaangifte gecorrigeerd, met de eerstvolgende aangifte wordt deze correctie meegestuurd. Voor eventuele wijzigingen in de indicaties, welke ook op de loonspecificatie getoond worden, wordt geen nieuwe loonspecificatie aangemaakt.
2. De verloonde weken corrigeren (terug- en opboeken)
Met deze optie worden naast versturen van een correctie in de volgende loonaangifte ook nieuwe loonspecificaties aangemaakt waardoor eventuele wijzigingen in de indicaties ook op de meest recente loonspecificatie staan vermeld. Let op: je dient alle declaraties die binnen de aangifteperiode vallen te corrigeren, bijvoorbeeld indien er sprake is van een 4-weken aangifteperiode vallen weekdeclaraties van week 5, 6, 7 en 8 in aangifte periode 2. Weet je niet zeker welke declaraties je moet corrigeren, neem dan eerst contact op met het Service Center.

Ziekmelding werd niet verzonden in geval van een niet-actief opvolgend contract. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 532085

Als je een ziekmelding vastlegt, wordt er gekeken of er een (opvolgend) contract is. Als dat het geval is, wordt de ziekmelding niet verzonden. Echter, als de eerste dag van arbeidsongeschiktheid vóór de datum van het opvolgende contract ligt en het opvolgende contract is niet meer actief, werd de ziekmelding ook niet verzonden. Er is dus geen controle op de systeemdatum. Dit is opgelost. Er wordt op de dag van vastlegging van de ziekmelding niet alleen meer gecontroleerd dat er een opvolgend contract aanwezig is (of dat er meerdere aaneensluitende opvolgende contracten zijn), maar ook dat die contracten nog daadwerkelijk actief zijn.

Premiedagen in berekening productloon voor aanlevering APG bouw aangepast naar 262

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzichten: Pensioenaanleveringen
Melding: 533353

Tijdens het opmaken van de aanlevering voor het APG pensioen wordt het productloon berekend voor die aanlevering. Deze berekening gebruikte 261 premiedagen in plaats van 262 premiedagen. De berekening van de verloning was wel op basis van 262 premiedagen. Dit verschil kon bijvoorbeeld signaalcode 168 ‘Premie is te laag’ tot gevolg hebben.

Dit is opgelost. In aanleveringen die vanaf nu in Easyflex worden aangemaakt, wordt gerekend met 262 premiedagen. 

Oplossing voor verloonde declaraties met sociale verzekeringen op verkeerde sectorrisicogroep wegens vcr-rekenen

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Herrekenen verloningen
Melding: 533608

De situatie is als volgt: Aan het begin van het loonjaar, eerste verloning van het loonjaar, heb je reserveringen uitbetaald en met deze reserveringen bereikte je het maximale premie dagloon waardoor het vcr-rekenen van toepassing is. Vervolgens verloon je later in het jaar uren op een andere sectorrisicogroep. Vanwege het vcr-rekenen vanuit de eerste verloning wordt het loon waarover in de eerste verloning geen sociale verzekeringen zijn berekend, zover als mogelijk, aan de grondslag van deze nieuwe verloning (en eventueel opvolgende verloningen) toegevoegd totdat alles verrekend is. Het kon dan gebeuren dat sociale verzekeringen geboekt werden op de ‘oude’ sectorrisicogroep.

Voor reeds verloonde declaraties kun je vanaf nu de flexwerker herrekenen. De sociale verzekeringen die op de ‘oude’ sectorrisicogroep waren geboekt, worden door de herrekening omgezet naar de goede sectorrisicogroep. Een tip is als je een flexwerker gaat herrekenen om voor en na de herrekening het ‘Overzicht premies en grondslagen’ voor deze flexwerker aan te maken met verwerkingswijze op detail, per sectorrisicogroep en voor alle sectorrisicogroepen. 

Er wordt nog gewerkt aan de oplossing van het probleem zelf. Zodra die er is, zullen we je daar ook over informeren via de ‘Easy update’ pagina in ons online handboek.

EF2GO

Verbetering in ondertekening van meerdere documenten tegelijk

#1138
Het kon in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat bij het ondertekenen van meerdere documenten tegelijk niet alle ondertekend document niet werd doorgestuurd naar Easyflex. Dit is opgelost

Loonstroken worden weer automatisch opgehaald

#1140
Het kon voorkomen dat loonstroken niet werden getoond in EF2GO. Dit is opgelost.

Extra urendeclaraties worden weer opgehaald

#1139
Het kon voorkomen dat extra urendeclaraties niet werden getoond in EF2GO. Dit is opgelost.

Flexwrapp

Pushnotificaties ontvangen bij nieuwe documenten

Melding: 528049
Wanneer er nieuwe documenten beschikbaar zijn voor de flexwerker, krijgt deze daarvoor in flexwrapp een pushnotificatie welke aangeeft dat er nieuwe documenten beschikbaar zijn.

Missende refreshes overzicht documenten na ondertekenen

Melding: 533044
Een probleem opgelost waarbij na het ondertekenen het overzicht van de documenten niet goed geupdate werd. Nu wordt het overzicht goed bijgewerkt met de actuele status van de documenten.

App is niet te gebruiken als de access_token request faalt

Melding: 533549
Een probleem opgelost waarbij de app bleef hangen op de splash screen in sommige gevallen. Nu zou de app of door moeten gaan, of vragen om opnieuw in te loggen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.