Skip to main content
Skip table of contents

03-06-2021 - Versie 2021-11


Belangrijke mededelingen

Verlenging cao voor Uitzendkrachten en AVV-loze periode voor niet aangesloten bedrijven

De ABU en NBBU hebben op 26 mei jl. een principeakkoord bereikt met vakbond LBV over een ongewijzigde verlenging van de huidige cao voor Uitzendkrachten, tot 1 oktober 2021. Wel is het zo dat de cao voor Uitzendkrachten niet meer algemeen verbindend verklaard is vanaf 1 juni jl. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die niet zijn aangesloten bij de ABU of NBBU. Meer informatie over de consequenties die dit met zich meebrengt kun je vinden op de websites van de ABU en NBBU.

Uurloongrenzen Jeugd-LIV aangepast

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzichten: Tegemoetkomingen loondomein
Melding: 535796

Met de verhoging van het wettelijk minimumloon per 01-07-2021 zijn ook de definitieve uurloongrenzen voor het Jeugd-LIV bepaald. De uurloongrenzen zijn aangepast in Easyflex in het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein'.

Export overzicht 'Aanvragen en plaatsingen' krijgt met versie 2021-12 een extra kolom 'Reden voor beëindiging plaatsing'

De export van het overzicht ‘Aanvragen en plaatsingen’, indien aangemaakt met instelling inclusief plaatsingen, wordt met versie 2021-12 uitgebreid met de kolom ‘Reden voor beëindiging plaatsing’. Dit wordt 'kolom U' in het exportbestand en komt na de kolom 'Einddatum plaatsing' en voor de kolom 'Persoon'.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Instelling ‘Uitbetalen reserveringen’ in urenbestand-definitie uitgebreid met de optie om de opname volledig uit te betalen

Module: Backoffice
Tabblad: Urenbestand-definities
Melding: 534120

De instelling ‘Uitbetalen reserveringen’ in de urenbestand-definitie is gewijzigd naar een combobox en is uitgebreid met een derde optie ‘Overnemen uit ‘Betalingen’, Opname VD volledig uitb’. Met deze optie wordt de instelling van het tabblad ‘Betalingen’ overgenomen maar voor vakantiedagen geldt dat de in het urenbestand opgegeven vakantie-uren uitbetaald worden in plaats van de bovenwettelijke vakantiedagen.

Voor bestaande urenbestand-definities geldt dat de gekozen optie is overgenomen. Wil je gebruik maken van de nieuwe optie dan dien je dat zelf nog in de gewenste urenbestand-definities aan te passen.

Extra uitvoerveld in Matching dat het uurloon van reserveringen van een vaste beloning toont

Module: Frontoffice
Tabblad: Matching
Melding: 535157

Het is vanaf nu mogelijk om het veld 'Uurloon reserveringen' toe te voegen als kolom in 'Frontoffice > Matching' wanneer de match op flexwerkerniveau is aangemaakt. Dit kun je doen door in je match bij 'Uitvoer samenstellen' het vinkje aan te zetten bij 'Vaste beloningen > Uurloon reserveringen'. 

Extra uitvoervelden in Matching omtrent automatisch uitbetalen van reserveringen en sparen van uren

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 535006

Er zijn nieuwe opties toegevoegd aan het onderdeel 'Uitvoer samenstellen' binnen 'Matching', wanneer je een match maakt op flexwerkerniveau. Het gaat om informatie van het tabblad 'Betalingen', namelijk: welke reserveringen er automatisch worden uitbetaald en of de overwerkuren en onregelmatige uren worden uitbetaald of gespaard.

Uurloon voor reserveringen in het geval van ET-uitruil wordt ook verlaagd naar het minimumloon indien het automatisch uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen niet aangevinkt staat

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Vaste beloningen / Betalingen / Urendeclaraties
Melding: 535660

Bij het reserveren van vakantiedagen in combinatie met ET-uitruil vindt de opbouw plaats over het verlaagde uurloon. Dit betekent dat er bij uitbetaling van de reserveringen ook het verlaagde uurloon dient te worden gehanteerd. Op het moment dat er bij de flexwerker een vaste beloning 'ET-uitruil' vastligt én het vinkje voor het automatisch uitbetalen van de bovenwettelijke vakantiedagen aanstaat, werd het uurloon voor de opname van reserveringen in de urendeclaratie altijd al verlaagd naar het wettelijk minimumloon. Deze werkwijze is iets aangepast. Het is nu geen vereiste meer dat ook het automatisch uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen aangevinkt staat bij de flexwerker. Als er alleen een vaste beloning 'ET-uitruil' vastligt bij de flexwerker dan wordt het loon aangepast. Wil je een ander uurloon gebruiken voor de uitbetaling van vakantiedagen bij flexwerkers met ET-uitruil? Dan kun je het gewenste uurloon vastleggen op het tabblad 'Vaste beloningen'.

Autorisatierechten op het aanmaken van flexwerkers, relaties en contactpersonen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Autorisatie
Melding: 535607

Het is mogelijk om autorisatierechten in stellen voor het aanmaken van flexwerkers, relaties en contactpersonen. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie' kun je de gewenste rol toekennen. Indien je geen rol toekent is het, net zoals voorheen, voor alle medewerkers mogelijk om nieuwe flexwerker, relaties en contactpersonen aan te maken.

Informatie ‘Aanbod vaste arbeidsomvang’ toegevoegd aan ‘Uitvoer samenstellen’ in Matching

Module: Frontoffice
Tabblad: Matching
Onderdeel: Uitvoer samenstellen
Melding: 535105

Binnen 'Uitvoer samenstellen' bij 'Matching' is onder ‘Cao-overige’ een kop ‘Aanbod vaste arbeidsomvang’ toegevoegd met daaronder de opties ‘Ingangsdatum’ en ‘Status’. Vink je deze aan dan worden deze opties toegevoegd als kolom aan je match en gevuld met de informatie vanuit het tabblad ‘Cao-overige > Aanbod vaste arbeidsomvang’ bij de flexwerker.

Verbeterd

Bij relaties met een factuuradres in het Verenigd Koninkrijk kan vanaf nu de BTW berekening 'Levering naar landen buiten de EU' worden gekozen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie
Melding: 534796

Voorheen was het nog niet mogelijk om bij relaties die een factuuradres in het Verenigd Koninkrijk hadden, bij de BTW berekening te kiezen voor 'Levering naar landen buiten de EU'. Dit is vanaf nu wel mogelijk. Nieuwe relaties met een factuuradres in het Verenigd Koninkrijk krijgen automatisch deze BTW berekening. Bij reeds bestaande relaties moet het nog handmatig worden aangepast op het tabblad 'Facturatie > Instellingen'.

Wanneer een relatie met een factuuradres in het Verenigd Koninkrijk een afwijkende BTW berekening heeft wordt hiervan een melding getoond op de controlelijst van de betreffende relatie.

Opgelost

Overzicht 'Loonaangifte (historisch)': Bedrag bij 'Totaal betaald' in kolom van periode 2 en kolom 'Totaal' aangepast 

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzichten: Loonaangifte (historisch) 
Melding: 535805

Het kon voorkomen dat op het overzicht 'Loonaangifte (historisch)' een foutief bedrag getoond werd bij 'Totaal betaald' bij periode 2 en bij totaal. Dit probleem is opgelost. Op het overzicht 'Loonaangifte (historisch)' worden nu weer de juiste bedragen getoond. De bedragen op het overzicht 'Loonaangifte' waren  correct. 

Urenbestand gaf een fout wanneer de functienaam of kostenplaatsnaam te lang waren

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Melding: 530946

Indien een urenbestand een te lange (meer dan 40 karakters) functienaam, kostenplaatsnaam of kostenplaatscode bevatte, kon dit leiden tot een foutmelding bij het verwerken van het urenbestand. Dit probleem is opgelost.

EF2GO

Wachtwoordbeleid aangepast

#391

Het wachtwoordbeleid in EF2GO is aangepast, zodat dit overeenkomt met het wachtwoordbeleid in Easyflex.

Het wachtwoord moet vanaf nu voldoen aan de volgende eisen:

  • Tussen de 8 en 32 karakters lang

  • Minimaal 1 letter

  • Minimaal 1 hoofdletter

  • Minimaal 1 cijfer

  • Minimaal 1 speciaal teken

Instelling ID controle verplicht alleen bij gebruik van het basisveld

#938

In de bedrijfsinstellingen kan met de instelling 'ID controle blokkerend voor opslaan' worden ingesteld dat een flexwerker alleen mag worden opgeslagen als het identiteitsbewijs is gecontroleerd. Deze instelling zorgde ervoor dat een flexwerker niet kon worden opgeslagen als het basisveld 'identiteitsgegevens' niet aanwezig was in de inschrijving of aanmelding. In deze situatie is er immers geen identiteitsbewijs dat kan worden goedgekeurd.

Vanaf nu wordt de instelling 'ID controle blokkerend voor opslaan' alleen toegepast als ook het basisveld 'identiteitsgegevens' aanwezig en verplicht is in het inschrijf- of aanmeldformulier.

Geboortedatum vullen in CAOloon

#958

Bij het starten van een plaatsing vanuit de flexwerkerkaart met de knop 'start plaatsing' werd in het blokje van CAOloon de geboortedatum niet gevuld. Dit is nu opgelost.

Opschonen urendeclaraties bij gebruik van ondertekening

#977

Wanneer een urendeclaratie in Easyflex werd gewijzigd van accorderen (digitaal) naar ondertekenen (op papier) bleef deze zichtbaar in EF2GO. De urendeclaratie is dan echter niet meer beschikbaar omdat deze op papier moet worden ondertekend. Vanaf nu worden urendeclaraties die gewijzigd zijn naar 'ondertekenen' niet meer getoond in EF2GO.

Vertalingen toegevoegd aan het dashboard

#1002

Enkele velden op het dashboard konden niet worden vertaald. Omdat de reserveringen op het dasboard van de flexwerker worden overgenomen uit Easyflex, kunnen deze niet worden vertaald. De overige velden zijn toegevoegd en kunnen vanaf nu wel worden vertaald.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.