Het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom betaalt de werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment. In Easyflex zullen er daarom een aantal wijzigingen moeten plaatsvinden. Zo moeten er looncomponenten worden ingericht, moeten de sociale verzekeringen aangepast worden en zal er een WW-premie vastgelegd moeten worden per flexwerker. 

Om ervoor te zorgen dat je niet voor elke flexwerker handmatig een WW-premie moet vastleggen zal Easyflex op 1 december 2019 bij alle huidige flexwerkers een premie vastleggen m.i.v. 01-01-2020 (m.u.v. flexwerkers in doorleenplaatsingen, ZZP plaatsingen en Werving & Selectie plaatsingen, omdat hier geen verloning zal plaatsvinden). Wanneer er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vastligt zal de lage premie worden geselecteerd, en in alle overige gevallen zal de hoge premie ingegeven worden. Er zijn natuurlijk uitzonderingen waarbij ook de lage premie mag worden toegepast. In die gevallen zul je zelf een wijziging moeten doorvoeren en de juiste premie moeten selecteren. Op 1 januari 2020 zal Easyflex nogmaals een actie uitvoeren waarmee automatisch een premie wordt geselecteerd bij de flexwerkers die zijn ingeschreven in de periode van 1 december 2019 t/m 31 december 2019. 

Om de juiste WW-premie toe te kunnen passen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

1. Beheer > Bedrijfsinstellingen  > Rekeningschema

Vanaf loonjaar 2020 sprake is van een hoge en lage WW-premie moeten hiervoor rekeningnummers worden toegevoegd. Het rekeningnummer ten behoeve van de post 'Kosten' voor de hoge WW premie is hetzelfde als van het ‘oude’ looncomponent voor de WW Awf. Je kunt ervoor kiezen deze hier te hernoemen nadat je de laatste journaalpost van 2019 hebt aangemaakt.

Voor de post 'Kosten' voor de lage WW premie dient er een nieuw rekeningnummer aangemaakt te worden. Wanneer je gebruik maakt van het rekeningschema van Easyflex kun je onderstaande voorbeelden van rekeningnummers gebruiken:

Flexwerker 4-cijferig rekeningschema: 7185 Werkgeversdeel WW Awf laag
Flexwerker 5-cijferig rekeningschema: 71021 Werkgeversdeel WW Awf laag
Vaste medewerker 4-cijferig rekeningschema: 4178 Werkgeversdeel WW Awf laag
Vaste medewerker 5-cijferig rekeningschema: 41021 Werkgeversdeel WW Awf laag

Ten behoeve van de afdracht kun je gebruik maken van het rekeningnummer welke er nu ook al voor gebruikt wordt. Wil je voor de afdracht ook een splitsing tussen de hoge en de lage WW-premie, kun je voor de lage premie een apart rekeningnummer aanmaken. 

Tip: Wij adviseren om de te gebruiken grootboekrekeningnummers af te stemmen met je boekhouder of accountant.

2. 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'

Maak onder 'Premies voor sociale verzekeringen' de looncomponenten'WW Awf hoog' en 'WW Awf laag' aan en voeg de in de vorige stap aangemaakte rekeningnummers toe. 

Betaal je werknemersverzekeringen uit aan je medewerker en voldoe je aan de uitzonderingsregel voor het mogen toepassen van de lage premie, kun je de looncomponenten 'Arbeidsongeschiktheid' en 'Vast loon arbeidsongeschiktheid' (indien dit looncomponent is vastgelegd) standaard instellen zodat voor dit looncomponent altijd de lage WW-premie wordt toegepast. In de instellingen van deze looncomponenten is de optie 'Premie WW (Awf) toegevoegd. Voor het kunnen toepassen dien je een nieuw looncomponent aan te maken.


3. 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen'

Per sectorrisicogroep kun je een vinkje zetten bij 'WW Awf hoog' en 'WW Awf laag'. De premiepercentages worden door Easyflex ingevuld en onderhouden. 

Let op: Wanneer je een indicatie vraagt voor het percentage van de werkgeverslasten over reserveringen (waarbij een optelsom wordt gemaakt van alle ingevulde percentages) wordt alleen het percentage van de hoge premie standaard meegenomen. Als je een lager percentage wilt toepassen kun je dit handmatig aanpassen. 

4. 'Frontoffice > Matching'

Het is mogelijk om een match aan te maken om inzichtelijk te krijgen welke instelling wordt toegepast bij de flexwerkers. Hiervoor is selectieobject ‘WW-premie’ toegevoegd. Ook kun je via ‘Uitvoer samenstellen’ het nieuwe veld toevoegen, waardoor je een overzicht krijgt. 

Let op: De peildatum (via 'Uitvoer samenstellen > Instellingen' te wijzigen) van de uitvoer van de match is standaard de huidige systeemdatum. De WW-premie wordt vastgelegd met een datum vanaf 1-1-2020 dus maak je nu een match aan dan is er geen resultaat. Je dient de peildatum te wijzigen naar 1-1-2020 om resultaat te krijgen.

5. 'Frontoffice > Flexwerkers > CAO-overige'

Op het tabblad ‘CAO-overige’ kun je een datum vastleggen bij ‘WW-premie’ en heb je de keuze uit: lage premie, hoge premie en hoge premie (herzien). Wanneer er een nieuwe premie wordt ingegeven wordt met ingang van de ingegeven datum tijdens de verloning de juiste premie gehanteerd. 

Let op: Op tabblad ‘CAO-overige’ kun je het vinkje bij ‘Studentenbaan’ aanzetten onder het kopje ‘WW-premie’ zolang je denkt dat de flexwerker hieraan voldoet. Zo kun je later ook inzichtelijk maken bij welke flexwerkers met ‘Studentenbaan’ aan, toch de hoge premie is toegepast. 

F.A.Q.

Kan de WW-premie worden herrekend indien verkeerd toegepast?

Ja, dit is mogelijk. Je kunt de situatie wijzigen op tabblad 'CAO-overige' bij de flexwerker en vervolgens via het overzicht 'Herrekenen verloningen' ('Backoffice > Overzichten') de reeds uitgevoerde verloningen herrekenen.

Kan er een autorisatie worden ingesteld voor het wijzigen van de WW-premie bij de flexwerker? 

Iedere medewerker kan bij een flexwerker een nieuwe situatie vastleggen voor de WW-premie. Wanneer er nog geen verloning heeft plaatsgevonden voor de flexwerker kan de vastgelegde situatie ook door iedere medewerker gewijzigd worden. Het is alleen mogelijk om een autorisatie in te stellen voor het wijzigen van de WW-premie voor een tijdvak dat reeds verloond is. Je kunt deze autorisatie vastleggen op tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie flexwerkers’.

Hoe werkt de hoge en lage WW-premie bij studentenbaan i.v.m. de urennorm?

Staat bij een medewerker de studentenbaan op ‘ja’ en staat de ww-premie op ‘laag’ (tabblad ‘cao-overige’) dan signaleert Easyflex in de urendeclaratie vanaf nu op het verloonde aantal uren. Op het moment dat je de declaratie accordeert (of een proforma urendeclaratie aanmaakt) en je gaat over de urennorm heen dan geeft Easyflex een foutmelding. Je dient dan eerst de ww-premie aan te passen naar de hoge premie voordat je de urendeclaratie kunt accorderen.

Voor welke aangifteperiode tellen de uren t.b.v. de urennorm voor de studentenbaan mee als er in een loontijdvak een nieuwe aangifteperiode start?

De boekingsdatum van het loontijdvak is aan het einde van het loontijdvak. De uren worden geboekt in de aangifteperiode waarin de boekingsdatum valt. Bijvoorbeeld: Er is sprake van een maandaangifte en in week 5 gaat januari over naar februari. Indien er sprake is van een loontijdvak van een week dan is de boekingsdatum de zondag van dat loontijdvak, bijvoorbeeld zondag 2 februari. De uren tellen mee voor de aangifteperiode van de maand februari.

Wanneer je BBL selecteert bij het aanmaken van een overeenkomst, wordt dan automatisch de lage WW-premie toegepast?

Ja, wanneer er sprake is van een BBL overeenkomst wordt automatisch de lage WW-premie ingesteld op tabblad ‘CAO-overige’ bij de flexwerker.

Wordt er als er sprake is van 'Studentenbaan' met de lage ww-premie via massamutaties een nieuwe ww-premie bij de flexwerker vastgelegd?

Nee, dit is niet het geval. Als bij de flexwerker de studentenbaan aanstaat met een lage premie dan wordt er bij het aanmaken van een nieuwe plaatsing of loon- en tariefafspraak in de plaatsing via een massamutatie geen nieuwe ww-premie vastgelegd voor die nieuwe situatie.  Maak je handmatig een nieuwe plaatsing of nieuwe loon- en tariefafspraak aan dan krijg je bij het accorderen een controle vraag hiervoor. Onder massamutaties vallen onder andere urenbestanden, collectieve loon- en tariefaanpassing en sector hercoderen.

Wordt er bij het bewerken van declaraties gesignaleerd op de WW-premie?

Bij het bewerken van een declaratie krijg je een signalering te zien wanneer er voor één of meer dagen binnen het betreffende declaratietijdvak op tabblad 'CAO-overige' het vinkje bij 'Studentenbaan' aan staat én de WW-premie op 'Hoog' staat. De waarschuwing luidt als volgt: 'Let op! Bij deze flexwerker staat de optie 'Studentenbaan' aan en staat WW-premie op 'Hoog'. Controleer of dit juist is en pas de premie desgewenst aan.'